Política enviament i devolucions

DEVOLUCIONS:

DEVOLUCIONS PER DESISTIMAMENT:

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat de indicar el motiu i sense generar cap cost, salvo els previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel que s’ aprova el text de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des d’el dia de la recepció del  producte sol·licitat per informar a EFHYS sobre el seu desig  de desistir del contracte.


El desistiment implica que, EFHYS procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment escollit pol client per el seu abonament.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a EFHYS la seva  decisió de desistir del contracte enviant un email a la adreça de correu electrònic efhys@andorra.ad.
EFHYS comunicarà al consumidor en suport durador un acús de rebut d’aquest  desistiment.


Per procedir a la devolució d’un producte es imprescindible que es trobi en perfecte estat i amb el seu embalatge original, amb tots els seus accessoris i sense haver sigut fet servir.

EN EL CAS DE LES TIRES LED, NEONS LED I CABLES, NO S’ ACCEPTARÀN DEVOLUCIONS NI CANVIS SI S’HAN TALLAT A MIDA PER SOL·LICITUT DEL COMPRADOR.


Una cop rebuda la sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per  indicar-li els detalls de la devolució.


El client suportarà els costos de devolució de los bens, pagant els costos d’enviament a la nostra central.

DEVOLUCIONS PER MATERIAL DEFECTUOS:

D’acord amb l’establert a la llei 15/2009, de 11 de novembre, del contracte de Transport Terrestre de Mercaderies, el destinatari haurà de manifestar per escrit les seves reserves al portador descrivint de forma general la pèrdua o averia en el moment de l’entrega. En caso de avaria i pèrdua no manifestes, les reserves hauran de formular-se dintre de les següents vint-i-quatre hores a l’entrega.

Passat aquest plaç, no s’admetran reclamacions derivades de cops o trencadisses imputables a la manipulació durant el transport.

No es canviarà ni abonarà cap producte manipulat pel client un mal us, trencadissa, etc.; en cas contrari, es perdran  totes les garanties. En cas de producte defectuós, les despeses de enviament repercutiran en EFHYS. En la resta dels  casos, aquests seran assumits pel client.

En cas de substitució d’un producte, aquest  podria no ser necessàriament igual a l’anterior, però si en qualsevol cas una versió o model millorat, donat que els productes LED es troben subjectes a millores continues en el seu rendiment.

En cas de trobar-se el producte en bon estat, però que l’embalatge (caixa, plàstic o embalatge) no estigui en bon estat, no s’admetrà la devolució.

Tant la recollida del producte com la seva devolució seran gestionades per EFHYS a través del nostre servei de missatgeria, en el cas de les substitucions i reparacions.

Devolucions de material en península:

  • La devolució d’un producte, que no  sigui per causa  imputable a la qualitat  o a la garantia que ofereix EFHYS (errors en la selecció del color, mida de la bombeta, error en la selecció del tipus de producte), serà  a càrrec del client, el qual ens tindrà que enviar el material a abonar amb una copia de la factura a la següent adreça: EFHYS FACTORY SERVICE AV. SANTA COLOMA Nº 20 AD500 ANDORRA LA VELLA  (PRINCIPAT D’ANDORRA)
  • Per l’acceptació de la devolució, el producte ha de estar en perfectes condicions, amb l’embalatge original, incloses les instruccions (imprescindible conservar la caixa).
  • La devolució serà monetària o por canvi de productes a elecció del comprador per l’ import de la comanda.
  • En el cas de que el producte no estigui en perfectes condicions, no efectuarem cap  tipus de devolució o canvi, donant la possibilitat d’enviar els productes al client a ports deguts.